ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ est. bar

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និង បណ្ណាល័យរូបភាពរបស់ est. bar

 

យើងមាននូវប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏ធំមួយ ដែលមានដូចជា សារព័ត៌មាន រូប Logo រូបភាពផ្សេងៗ និង ទំព័រព័ត៌មានលំអិតអំពីពួកយើង។ ដើម្បីទទួលបាននូវប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និង រូបភាពទាក់ទងនឹងពួកយើង សូមបំពេញទំរង់ស្នើសុំខាងដើម្បីទទួលអាច login បាន៖

captcha
វាយបញ្ចូលកូដ captcha

ឬអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើងផ្ទាល់តាមរយៈអ៊ីមែល indulge@estbar.com

rave reviews

  • “cocktails and a great vibe. Looking forward to my return.”- Andrew Turton     
  • “My kind of place, my kind of people, looking forward to visiting regularly.”- Darren Gall     
  • “Nice people who seem to love to look after your drinking needs. Fully recommended to anyone who likes a nice cocktail or bottle of wine.”- Ebby     